UergelRestauratiounapres140806287553
LogoUergelfrenn
Association sans but lucratif

Kaffisstuff 01.11.2019

Concert am Kader vun 50 Joer Piusverband

Renovatioun vun der Lëntgener Uergel 2014

Benefissconcert 2013

D'Uergel virun der Renovatioun (2013)

Aweiung vun der renovéierter Uergel 2014

D'Uergel no der Renovatioun (2014)

....2013

....2014

....2015

....2016

....2017

Fotoen a Videoen

Kaffisstuff 01.11.15

Kaffisstuff 01.11.16

Concert an der Lëntgener Kierch 01.10.17

Kaffisstuff 01.11.17

....2018

Concert vum Paul Breisch an der Lëntgener Kierch 06.10.18

....2021

....2019

Concert Orgue et Violon 04.10.2020

....2020

Concert Orgue et Violoncelle 03.10.2021

....2022

Concert Orgue et Violon 02.10.2022

Kaffisstuff 2022