UergelRestauratiounapres140806287553

Memberen

.......Präsident: Georges Herr

Vizepräsident: Marc Loewen

........Keessier: Jacobs Rita

........Sekretär: Marco Krecké

....Memberen: Andrée Hanck-Conter;

.......................Paul Derkum;

.......................Ralph Hanck;

.......................Marco Krecké;

.......................Tristan Haecker

LogoUergelfrenn
Association sans but lucratif